Duszpasterska Rada Parafilana

Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej

1. Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich.
2. Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu.
3. Ilość członków Rady ma być dostosowana do wielkości parafii, nie powinna jednak przekraczać 30 osób. Większość Rady z zasady mają stanowić świeccy.
4. W skład Rady wchodzą:

 • A. Z urzędu:

W parafiach do 10 tys. wiernych kapłani pracujący przy kościele parafialnym i osoby prowadzące katechezę w parafii, w przypadku parafii większych: wybrani przez nich reprezentanci w liczbie pięciu osób, w tym dwóch kapłanów.

Rektorzy kościołów i kaplic położonych na terenie parafii.
Przedstawicielki zakonów żeńskich zatrudnione w duszpasterstwie na terenie parafii, wyznaczone przez przełożoną w porozumieniu z proboszczem.

 • B. Z nominacji proboszcza:

1/3 składu Rady, po konsultacji z innymi duszpasterzami.

 • C. Z wyborów dokonanych przez ogół parafian:

połowa składu Rady.

5. Spotkania Rady odbywają się zasadniczo raz na kwartał, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, w terminie wyznaczonym przez proboszcza. Przewodniczy im osobiście proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.
6. Księga protokołów spotkań Rady podlega wizytacji dziekańskiej.
7. Spośród członków Rady można wybrać większością głosów kilka osób, do których będzie należało przygotowanie spotkań i projektowanie programu pracy. Każdy członek Rady może wnieść pod obrady temat, jaki uważa za godny dyskusji. W miarę potrzeby Rada może pracować w sekcjach.
8. Głos Rady ma charakter doradczy, a opinię swą Rada wyraża kolegialnie. Decyzję podejmuje proboszcz, biorąc pod uwagę normy prawa powszechnego i partykularnego oraz zdanie Rady i wszystkie okoliczności mające wpływ na celowość i skuteczność działania duszpasterskiego. Jeżeli w decyzji proboszcz odstępuje od zdania większości członków Rady, winien podać racje swojego postępowania.
9. Rada jest instytucją stałą, ale kadencja jej członków trwa trzy lata, przy czym nowy proboszcz ma prawo zmienić skład Rady. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, a także trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady, powoduje pozbawienie członkostwa po uprzedniej konsultacji z Radą. Istnieje możliwość powołania w razie potrzeby nowych członków Rady, zawsze jednak zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie 4 nin. Statutu.
10. Proboszcz jest zobowiązany informować wspólnotę parafialną o zamierzonych spotkaniach Rady oraz o ich przebiegu i ustaleniach duszpasterskich.

 

Lista członków naszej Rady Parafialnej (od 16.10.2011):

 • ks. Proboszcz,
 • księża wikarzy,
 • Sobiecka Wanda,
 • Rękawek Adam,
 • Byrczek Bartosz,
 • Sudy Józef,
 • Szklarz Mateusz,
 • Szklarz Edyta,
 • Gruszka Alfreda,
 • Lizończyk Tomasz,
 • Smółka Mariusz,
 • Spyt Anna,
 • Figura Marian,
 • Józef Pabisek,
 • Aleksander Trębacz,
 • Krzysztof Psuj,
 • Alicja Sudy-Zając.

Msze św. w naszej parafii

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (Msza św. dla dzieci z udziałem scholi) i 17.00

Dzień powszedni: 6.30 i 17.00

Kancelaria

Czynna:
Poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 9.00

W środy i piątki w godz. 18.00 – 19.00

W soboty, I piątek,  niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii

a w nagłych sytuacjach kontaktować się telefonicznie.

Jesteśmy także na FB

Liturgia dnia


Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj